Nakupujte s dôverou!

Vernostná karta

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA VERNOSTNEJ KARTY Poľovnícky raj PLATNÉ OD 01.01.2016

Obchodná spoločnosť Poľovnícky raj, s.r.o.  so sídlom: MPČĽ 55, 977 03 Brezno, IČO: 48 217  034, zápis: OR OS BB, odd.: Sro, vl. č.: 28272/S (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom predajne Poľovnícky raj v Slovenskej republike, v ktorých uplatňuje pre svojich zákazníkov vernostný program (ďalej aj ako „vernostný systém“). Tieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Poľovnícky raj (ďalej aj ako „Všeobecné podmienky“) stanovujú pravidlá členstva vo vernostnom systéme a upravujú s tým súvisiace práva a povinnosti zákazníkov a prevádzkovateľa. 
 
V rámci tohto vernostného systému je zákazník oprávnený od prevádzkovateľa bezplatne získať  vernostnú kartu (ďalej aj ako „karta“), a to v predajni Poľovnícky raj v SR prevádzkovanej  prevádzkovateľom. Karta bude vydaná zákazníkovi (ďalej aj ako „držiteľ“) na základe jeho vyplnenej žiadosti o kartu priamo v predajni, v ktorej zákazník vyplnenú žiadosť odovzdal alebo na základe elektronickej žiadosti zákazníka na webovej stránke www.polovnickyraj.sk. Karta je osobná a neprenosná, t. j. môže ju používať len osoba, na ktorej meno je karta vydaná. V prípade zistenia použitia karty v rozpore so Všeobecnými podmienkami je prevádzkovateľ oprávnený nepriznať, resp. odobrať takto získané výhody, najmä nazbierané vernostné body (ďalej aj ako „body“), nevydať vernostné šeky a taktiež kartu okamžite zrušiť, všetko bez akýchkoľvek peňažných alebo iných nárokov zákazníka z uvedeného titulu a bez povinnosti zákazníka vopred informovať.

Vernostná karta umožní, aby držiteľ po jej predložení získal za svoje nákupy vo všetkých predajniach Poľovnícky raj body, ktoré sú prideľované podľa nasledujúcich podmienok:

Za každý nákup je pripísaná bodová hodnota na kartu a to 1Eur = 1bod.

Základná biela karta je vydaná pri prvom nákupe a bodová hodnota prvého nákupu je automaticky pripísaná na kartu. Pri predložení bielej karty dostáva zákazník zľavu vo výške od 2 – 5 %.

Strieborná karta je automaticky vydaná pri nazbieraní 3 000 Bodov. Pri predložení striebornej karty získa zákazník zľavu od 2 – 10 %.

Zlatá karta je automaticky vydaná pri nazbieraní 10 000 Bodov. Pri predložení zlatej karty získa zákazník zľavu od 2 – 30 %.
O počte získaných bodov je možné sa informovať prostredníctvom dopytu zákazníka na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@polovnickyraj.sk.

Získané body nemôžu byť postúpené inej osobe


V prípade zničenia, straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej (novej) karty v  predajní Poľovnícky raj v Slovenskej republike alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@polovnickyraj.sk, a to najneskôr do 6 mesiacov od jej zničenia, straty alebo krádeže. Nová vernostná karta bude zaslaná čo možno najskôr na adresu držiteľa. To umožní držiteľovi získať svoje nepoužité body z predchádzajúcej karty na náhradnú (novú) kartu. Ak držiteľ nesplní túto podmienku pre vydanie novej karty riadne a včas, stratí možnosť využívať svoje dovtedy nazbierané body, ako aj všetky ďalšie výhody, ktoré sú spojené s kartou.

Držiteľ vernostnej karty svojím podpisom registračného formulára na predajni alebo odoslaním elektronickej žiadosti o vernostnú kartu prostredníctvom webovej stránky www.plovnickyraj.sk vyhlasuje, že dobrovoľne a výslovne súhlasí so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska vrátane PSČ, e-mail, telefón, mobil prevádzkovateľom na účely vstupu, evidencie a využívania výhod/benefitov z členstva vo vernostnom systéme, a to prípadne aj prostredníctvom tretej osoby poverenej spracúvaním a aktualizáciou databázy zákazníkov. Poskytnutie požadovaných osobných údaj je dobrovoľné.
Údaje, ktoré sú od držiteľa požadované, sú potrebné na vyhotovenie a evidovanie jeho vernostnej karty a sú určené pre prevádzkovateľa.


Tento súhlas je daný po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a je možné ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Poľovnícky raj, s r.o., MPČĽ 55, 977 03 Brezno, SR alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@polovnickyraj.sk.
Pri každom použití vernostnej karty v priebehu návštevy predajne Poľovnícky raj pri pokladni budú zozbierané informácie týkajúce sa nákupov držiteľa vernostnej karty, najmä však ich hodnota.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) má zákazník ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
h)     blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: Poľovnícky raj, s r.o., MPČĽ 55, 977 03 Brezno, Slovenská republika.
Dotknutá osoba má aj ďalšie práva v zmysle ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.
Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.
 
Žiadna zmena Všeobecných podmienok, vrátane zrušenia vernostného systému a následného zrušenia karty, nedáva jej držiteľovi právo na peňažné ani iné odškodné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, priame či nepriame, vrátane prípadnej technickej poruchy pri použití vernostnej karty. Zákazníkovi bude umožnené, aby mal v prípade technickej poruchy možnosť použiť vernostnú kartu (so zachovaním plného počtu dosiahnutých bodov) pri najbližšom nákupe v stanovenej lehote a taktiež aby bol v prípade zrušenia vernostného systému alebo zmeny jeho podmienok informovaný v dostatočnom časovom predstihu min. 30 dní vopred zverejnením na webovom sídle spoločnosti Poľovnícky raj. s r.o. (www.polovnickyraj.sk)

 
Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ zasiela listové zásielky v zmysle týchto Všeobecných podmienok (obsahujúce napr. vernostný šek, vernostnú kartu) výhradne len na adresy v Slovenskej republike.
 
Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany prevádzkovateľa, pričom o takejto zmene sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať svojich zákazníkov min. 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajni Poľovnícky raj alebo zaslaním predmetného oznámenia zákazníkovi poštou, prípadne zverejnením na stránke prevádzkovateľa www.polovnickyraj.sk.
 
Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.plovnickyraj.skTieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Polovnicky raj sú platné od 01.01.2016.